Pokročilé zákaznícke riešenia

Firma MicroStep, spol. s r.o., sa od svojho vzniku v roku 1991 zaoberá výrobou CNC strojov na delenie materiálov energolúčovými technológiami. Za roky existencie si vo výskume, vývoji a implementácii najnovších technológií delenia materiálov plazmou, vodným lúčom, plameňom a laserom vybudovala významné postavenie v celoeurópskom aj v celosvetovom meradle.

Základné rezacie technológie sú v portfóliu firmy priebežne dopĺňané o prídavné zariadenia na vŕtanie, rezanie závitov, značenie, popisovanie či iné funkcie podľa konkrétnych požiadaviek zákazníkov. V súčasnosti má MicroStep 300 zamestnancov, z ktorých 35 pracuje na úseku integrovaného výskumu a vývoja mechanických, elektronických a programových uzlov týchto systémov. Firma má ďalej vybudovanú širokospektrálnu výrobnú základňu a stabilné kooperačné vzťahy. Počas uplynulých 20 rokov zrealizovala dodávky viac ako 1 800 CNC strojov do 53 štátov sveta. Okolo 30 percent produkcie predstavujú zložité zákaznícke riešenia vo vrchnom segmente trhu.

Vizualizácia projektu automatickej linky: 1. vstupný vagón; 2. automatizovaný žeriav 3. riadiaca kabína 4. CNC rezacie stroje 5. výstupné dopravníky
Obr. 1 Vizualizácia projektu automatickej linky: 1. vstupný vagón; 2. automatizovaný žeriav 3. riadiaca kabína 4. CNC rezacie stroje 5. výstupné dopravníky

NEKONČIACE ZDOKONAĽOVANIE PRODUKTOV

Strategickým cieľom firmy je dodávanie moderných zákazníckych riešení, pokrývajúcich celú škálu rezacích technológii, s dôrazom na presnosť, spoľahlivosť a efektivitu s vysokou pridanou hodnotou pre užívateľa. Vyžaduje to neustále zdokonaľovanie produktového radu v súlade s najnovšími poznatkami z oblasti integrovaných mechatronických systémov a tiež v súčinnosti s dodávateľmi technológií, keďže v oblasti plazmových zdrojov, laserových zdrojov a vysokotlakových čerpadiel prebieha vo svete prudký rozvoj. Požiadavka trhu na rýchlu adaptáciu rezacích systémov na novinky vyžaduje kontinuálne budovanie výskumno-vývojovej základne a rýchlu implementáciu poznatkov do dodávaných zariadení. MicroStep okrem vlastného vývoja tiež úzko spolupracuje s pracoviskami STU v Bratislave. Výsledkom je schopnosť riešenia aj extrémne náročných projektov komplexných rezacích technológií.

PROJEKT AUTOMATICKEJ CNC REZACEJ LINKY

Príkladom takéhoto riešenia je unikátny projekt automatickej CNC rezacej linky, ktorý v roku 2013 realizovala firma MicroStep v spolupráci s nemeckou divíziou Terex Material Handling (výrobca žeriavov zn. Demag) a čínskou partnerskou firmou Puris v meste Zhengzhou. Cieľom projektu bol nárast efektivity práce, optimalizácia výrobného procesu, ako aj minimalizácia nákladov a rizík. Bolo potrebné zabezpečiť, aby celá výroba bola rýchla, plynulá, transparentná, s možnosťou jej monitorovania z podnikovej siete.

Na obr. 1 je znázornená dodaná rezacia linka, ktorá pozostáva zo šiestich CNC rezacích stolov MicroStep typu CombiCut s pracovnou plochou 28 x 3 m, ktoré sú osadené ôsmymi rezacími portálmi (dva rezacie stroje majú po dva portály). Každý z portálov je vybavený dvoma plazmovými rezacími hlavami (HD plazmové zdroje Kjellberg HiFocus 360i) a atramentovým popisovačom, umožňujúcim viacriadkové popisovanie plechov rýchlosťou až 20 m/min. Súčasťou linky je ďalej automatizovaný mostový žeriav Demag (9 t x 16,5 m), ktorý zabezpečuje manipuláciu s polotovarmi v pracovnej zóne (nakládka plechov na stroje a transport vyrezaného materiálu vrátane odpadu na výstupné dopravníky). Linka ďalej obsahuje vstupný vagón na prísun polotovarov z externého skladu a dva výstupné dopravníkové stoly, slúžiace na vykládku vyrezaných dielov a transport zvyškového odpadového materiálu do podlahových kontajnerov. Celá linka je prevádzkovaná v plne automatickom režime pomocou programového balíka pre riadenie výroby MicroStep MPM s integrovaným riadiacim softvérom WMS pre žeriav a manipuláciu s materiálom od firmy Demag. Automatická rezacia zóna linky zaberá plochu 120 x 18 m.

Výsledný výrobok – hydraulická tunelová podpera
Obr. 2 Výsledný výrobok – hydraulická tunelová podpera
Počnúc automatickým nestingom (efektívnym rozložením dielcov na plechu s cieľom dosiahnuť čo najmenší odpad po rezaní) a tvorbou rezných plánov v programe MicroStep Asper, cez automatizovanú nakládku polotovarov žeriavom, distribúciu rezných plánov na jednotlivé stroje na základe parametrov naloženého materiálu, automatické nasnímanie polohy plechu a štart rezania až po automatické privolanie žeriavu na vykládku materiálu po dorezaní, je celý proces plne automatizovaný, tzn. bez aktívneho zásahu obsluhy. Operátor linky spĺňa len dozornú a servisnú funkciu – monitoruje činnosť linky a reaguje na servisné hlásenia strojov (napr. výmena elektród). Obsluha je ďalej využívaná na manipuláciu s materiálom mimo pracovnej zóny linky – nakládka plechov na vstupný vagón a odoberanie vyrezaných dielov z konca výstupného dopravníka.

Na obr. 4 je pohľad na realizovanú plne automatizovanú linku. Pohľad do riadiacej kabíny je znázornený obr. 3.

NÁHRADA KONVENČNÉHO PROCESU

Koncový zákazník – firma Zhengzhou Coal Mining Machinery (ZMJ) – je popredným čínskym výrobcom ťažobných a banských systémov so 45-percentným podielom na čínskom trhu. Dodaná automatická linka sa podieľa na výrobe jedného z hlavných produktov firmy – hydraulických tunelových podpier (obr. 2). Linka nahradila konvenčný výrobný proces rezania dielov kyslíkom na samostatne stojacich strojoch. Vďaka použitiu modernej HD plazmovej technológie, a predovšetkým vďaka automatizácii prípravy výroby, distribúcie rezných plánov a manipulácie s materiálom sa podarilo podstatne zvýšiť nielen kvalitu rezu, ale aj efektivitu výroby, a to až o 75 percent. Jeden výrobný cyklus trvá v súčasnosti 1 – 2 hodiny namiesto pôvodných 4 – 8 hodín. Okrem toho linka zvýšila objem výroby závodu o 40 percent na 28 000 ton za mesiac. Linka samotná je navrhnutá na spracovanie 8 000 – 12 000 ton konštrukčnej ocele mesačne v trojzmennej prevádzke.


Riadiaca kabína s 8 konzolami riadiacich systémov MicroStep
Obr. 3 Riadiaca kabína s 8 konzolami riadiacich systémov MicroStep
Prezentovaný projekt ukazuje spôsob efektívneho riešenia delenia materiálu v podmienkach hromadnej výroby. Podobné požiadavky na delenie sú napr. pri výrobe lodí, kde tiež ide o potrebu rezania veľkého objemu materiálu. Významnou aplikáciou MicroStep-u v tejto oblasti je zostava šiestich veľkorozmerných CNC strojov (pracovná plocha každého je 27 x 3,5 m) na úkosové rezanie plazmou a atramentové popisovanie, ktorá je v prevádzke v holandskej lodenici IHC Metalix. Nakládka a vykládka materiálu v automatickom režime je zabezpečená komunikáciou MicroStep strojov s riadiacim systémom žeriavu fy. Konecranes.

Silný akcent firmy MicroStep na vlastný vývoj umožňuje vstupovať na trh aj v oblastiach, kde štandardné riešenia rezacích strojov nevyhovujú. Úspešné riešenie týchto úloh zase posúva firmu dopredu a sprístupňuje jej ďalších zákazníkov.

Obr. 4 Pohľad na automatickú linku so vstupným vagónom zasunutým v pracovnej zóne
Pohľad na automatickú linku so vstupným vagónom zasunutým v pracovnej zóne

TEXT/FOTO ING. ALEXANDER VARGA, PHD., ING. MICHAL KOVÁČ

© copyright 1991-2024 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

We hereby inform you that the supervision of the processing of personal data in our company is provided by EuroTRADING s.r.o.

and in accordance with Section 44 of Act no. 18/20128 Z.z. and Article 37 of Regulation (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, t

provides us with a responsible person that you can contact at zo@eurotrading.sk.

You can read more here: www.eurotrading.sk/zo