CNC rezacie stroje na výrobu oceľových konštrukcií

Okrem štandardných strojov na delenie materiálov plazmou a plameňom majú významné miesto na trhu aj špeciálne riešenia rezacích strojov, určené na výrobu dielov pre oceľové konštrukcie. Z hľadiska aplikačnej oblasti CNC rezacích strojov ide pri výrobe konštrukcií najmä o rezanie dielov z oceľových profilov rôzneho prierezu (napr. H, I, U profily, uzavreté profily štvorcového a obdĺžnikového prierezu), rúr s kruhovým prierezom a tiež o rezanie prírub, ktoré slúžia ako styčné plochy jednotlivých segmentov konštrukcií. Okrem výroby a vývoja štandardných strojov na rezanie plazmou, kyslíkom, vodným lúčom a laserom má firma MicroStep vyvinutý bohatý výrobný program aj pre túto oblasť výrobných technológií.


Obr. 1. Rezací stroj typu PipeCut do priemeru 700 mm a dĺžky rúr 6 m (Bulharsko)


Na rezanie rúrových konštrukcií dodáva firma na trh stroje s obchodnými názvami PipeCut a CPCut. V oboch prípadoch ide o modulárne stavebnicové systémy. Na obr. 1 je znázornená zostava stroja PipeCut: rezaná rúra, podopretá nastaviteľným podperným systémom, je otáčaná polohovadlom (CNC os systému) okolo svojej osi. Pozdĺž otáčanej rúry sa pohybuje suport s plazmovou alebo kyslíkovou rezacou hlavou. Rezací systém môže mať pracovnú dĺžku 3, 6 m, alebo 12 m a rozsah priemerov opracovávaných rúr od priemeru 50 mm do 800 mm. Hrúbka steny je pri použití plazmovej technológie do 50 mm (v závislosti od kapacity použitého plazmového zdroja) a pri kyslíkovej technológii do 100 mm. Stroje typu CPCut umožňujú rezanie rúr až do priemerov 3 000 mm.

V závislosti od rozsahu rezaných priemerov a hrúbky steny sú stroje vybavené rôznymi podpernými systémami, ktoré zabezpečujú podoprenie profilu v procese rezania. Tieto možno jednoducho nastaviť na požadovaný rozmer profilu v určitom vymedzenom rozsahu, alebo ich vymeniť pre iný rozsah rozmerov. Rezací stroj môže byť vybavený úkosovou rezacou hlavou s rozsahom náklonu horáka ± 50°, ktorá umožňuje rezanie s automatickou prípravou zvarových plôch, a to aj pre zložité vzájomné prieniky rúr, resp. rúr a profilov.

Stroje typu PipeCut a CPCut sú určené predovšetkým na rezanie
rúrových dielov kruhového alebo obdĺžnikového prierezu, pričom profily obdĺžnikového prierezu sú podopierané špeciálnymi lunetami. Keďže rezané rúry a profily nebývajú v praxi ideálne rovné, stroje sú na dosiahnutie potrebnej presnosti dielov vybavené líniovým laserovým skenerom, identifikujúcim polohu profilu presne v mieste budúceho rezu.

Na rezanie otvorených profilov, ako sú profily I, H, U, L, vyvinula
firma MicroStep stroje s typovým označením ProfileCut, ktoré vďaka rotátorovej rezacej hlave s náklonom ± 90° umožňujú rezanie profilov bez potreby ich otáčania v procese rezania. Stroje ProfileCut môžu mať okrem rezania profilov rôzneho prierezu aj zónu na rezanie uzavretých profilov (rezanie rovnakým spôsobom ako pri stroji Pipe-Cut) a tiež zónu na rezanie plechov. Rezacie technológie môžu byť doplnené o technológiu vŕtania a popisovania dielcov vibračným perom alebo inou značiacou technológiou. Na obr. 2 je znázornený stroj typu ProfileCut, ktorý zabezpečuje rezanie rúr do priemeru 700 mm, otvorených profilov do výšky 1 000 mm, pričom dĺžka polotovaru je max. 12 m. Stroj je ďalej doplnený o rezací stôl na rezanie plechov. Okrem plazmovej rezacej hlavy je stroj vybavený aj vŕtacou hlavou s automatickou výmenou nástrojov a vnútorným chladením
vŕtacieho nástroja, ktorá umožňuje vŕtanie otvorov do priemeru 40 mm.


Obr. 2. Rezací stroj typu ProfileCut (Taliansko)

Časť stroja na rezanie rúr a uzavretých profilov má odsávanie spalín, vznikajúcich v procese rezania, zabezpečené cez os rotačného polohovadla a časť na rezanie otvorených profilov je vybavená špeciálnym odsávaným stolom, rozdeleným na odsávacie zóny, ktoré sa zapínajú v mieste rezania. Stôl je zobrazený na obr. 3, ktorý znázorňuje aj spôsob podopretia profilu pri rezaní a princíp náklonu rezacieho horáka pri rezaní bočnej steny profilu.


Obr. 3. Natočenie rezacej hlavy stroja typu ProfileCut pri rezaní bočnej strany U profilu

Vo vyššie uvedených aplikáciách rezania otvorených profilov sa materiál do rezacej zóny nakladá manuálne, rezaný profil v procese rezanie stojí a rezacia hlava sa okolo neho pohybuje v pozdĺžnom a priečnom smere. Pri požiadavke automatizovanej výroby s automatickou nakládkou a vykládkou rezaných dielov sa dodáva upravená verzia strojov, v ktorej sa materiál zasúva do pracovného priestoru pomocou špeciálneho polohovacieho systému.


Okrem prezentovaných typov strojov je vo výrobnom programe firmy aj systém na výrobu prírubových dielcov oceľových konštrukcií s automatickou nakládkou plechov – DS (obr. 4). Na dosiahnutie vysokej produktivity práce je stroj vybavený systémom automatického podávania plechov do pracovnej oblasti stroja s možnosťou zákazníckej voľby kapacity vstupného zásobníka. Podobne na výstupnej strane je riešený automatický odber hotových dielov prostredníctvom vyhadzovača a dopravníka. Stroj má statický portál, pričom v smere jednej súradnicovej osi (os X) sa pohybuje rezaný materiál a v smere druhej súradnicovej osi (os Y) sa pohybuje pracovný nástroj. Pohyb materiálu v smere osi X zabezpečuje lineárna pohybová jednotka vybavená hydraulicky ovládanými úpinkami. Uchopenie materiálu je plne automatické. Na portáli sú umiestnené suporty s inštalovanými technológiami, pričom ich zostava je čiastočne voliteľná zákazníkom – v štandardnej zostave je to plazmová rezacia hlava pre kolmé rezanie alebo rezanie pod uhlom, kyslíková rezacia hlava a vŕtacia hlava s možnosťou automatickej výmeny nástrojov. Takto koncipovaný stroj predstavuje automatickú pracovnú bunku s minimálnymi nárokmi na počet členov obslužného personálu.
 


K strojom typu PipeCut, CPCut a ProfileCut, určeným na priestorové delenie materiálu, dodáva firma MicroStep vlastný 3D CAM softvér na tvorbu rezných plánov s názvom mCAM, ktorý umožňuje vytvárane rezných plánov zo vstupných modelov vo formáte STEP.

Ing. Alexander Varga, PhD., Ing. Michal Kováč
MicroStep, spol. s r.o.
 

© copyright 1991-2024 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

We hereby inform you that the supervision of the processing of personal data in our company is provided by EuroTRADING s.r.o.

and in accordance with Section 44 of Act no. 18/20128 Z.z. and Article 37 of Regulation (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, t

provides us with a responsible person that you can contact at zo@eurotrading.sk.

You can read more here: www.eurotrading.sk/zo